1. Η προαγωγή και εξύψωση της επαγγελματικής θέσης και αλληλεγγύης  των μελών του, με την ενίσχυση αυτών, με οποιοδήποτε νόμιμο και εφικτό τρόπο

2. Η διαφύλαξη, προβολή και υπεράσπιση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του.

3. Η συμβολή στη διεκδίκηση και εμπέδωση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, στο πλαίσιο του συντάγματος και των ισχυόντων νόμων.

4. Η μερίμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και όπως αναδύεται από το περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών.

5. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων για τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης των μελών του, ως και ομάδων διάσωσης για περιπτώσεις εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών ή θεομηνιών.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες), οι οποίες λειτουργούν νομίμως στη χώρα, για την αρτιότερη υπεράσπιση κοινών ή επιμέρους δικαίων αιτημάτων.

7. Η ετοιμότητα για συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και η σύμπραξη μελών μας με ειδικές γνώσεις και εμπειρίες για την αντιμετώπιση εθνικού κινδύνου ή εκτέλεση κοινωνικού έργου.